Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri veri sorumlusu olarak Seha Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ve Makina Sanayi A.Ş. (SEHA) tarafından işlenen gerçek kişileri; hangi kişisel verilerin ne amaçla işleneceği, gerektiğinde kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve aktarılmasında uyulan kurallar ve bu kapsamda sahip olunan haklarla ilgili bilgilendirmek ve KVKK’nin 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmek amacıyla iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilinmesi gereken kavramlar ilgili kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmiş olup aşağıda tanımlarına yer verilmiştir;

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İfade etmektedir.

Kanun kapsamında Seha Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ve Makina Sanayi A.Ş. veri sorumlusu olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler ile uyulacak usul ve esaslara uygun olarak hareket etmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Seha Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ve Makina Sanayi A.Ş. kişisel verileri, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve ilgili kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işleyebilmektedir:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek
 • Adli/idari makamlara, yetkili kurum ve kuruluşlara zorunlu bildirimleri yapmak
 • Hukuk işlerinin takibini ve yürütülmesini sağlamak
 • Sözleşme ilişkilerine girebilmek ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gerekenleri planlamak
 • Şirketin birimleri arasındaki iş dağılımı ve koordinasyonu sağlayıp şirket faaliyetlerinde verimlilik ve sürekliliği sağlamak
 • Görevlendirme ve erişim faaliyetlerini yürütmek
 • Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetleri gerçekleştirmek ve buna bağlı süreçleri yönetmek
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimini ve yürütülmesini sağlamak 
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerini planlanmak, yürütülmesini sağlamak
 • Eğitim faaliyetlerinin takibini ve gerçekleştirilmesini sağlamak
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrasını sağlamak
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerini yürütülmesini sağlamak
 • Finans ve/veya muhasebe işlerini yürütmek ve denetimini yapmak
 • Yasal hakların kullanımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi sağlamak
 • Talep ve şikayetlerin takibini yapmak
 • Bakım, onarım ve teknik servis faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlar.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek maksadıyla ve veri güvenliğini sağlanmak için gerekli tüm tedbirleri almak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla, hissedarlarla, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, eğitmenlerle ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer özel gerçek yahut tüzel kişiler yahut kamusal kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. 

Kişisel veriler, KKVK’nin 5. maddesine göre işlenmekte ve aktarılmakta olup kanuni şartlara uymak kaydıyla KKVK’nin 6. maddesi uyarınca özel nitelikli veriler de işlenerek aktarabilir.

 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, SEHA’nın yürüttüğü ve yürüteceği faaliyetlerle ilgili gereklilikleri belirlenerek doğrudan ilgili kişiden, yapılan görüşmelerden, internet sitesi, sosyal medya platformları ile benzeri yazılı, sözlü ve elektronik yollardan elde edilebileceği gibi SEHA’nın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu her türlü gerçek kişi, kurum, kuruluş ve tüzel kişilerden ( iş ortağı, tedarikçi, taşeron, danışman, eğitmen ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) de sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla mevzuat hükümleri doğrultusunda elde edilebilmektedir.

Çeşitli yöntemlerle mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler yasal saklama süreleri boyunca işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı kağıt ortamında, elektronik araçlarda (harddisk, flash bellek, CD, DVD  vb.), sanal ortamlarda (bulut sistemi vb.) saklanıp işlenmekte ve korunmaları için gerekli idari, teknik ve hukuki güvenlik önlemlerini alınmaktadır.

Kişisel Verileri İşlenen Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verisi veri sorumlusu Seha Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ve Makina Sanayi A.Ş. tarafından işlenen gerçek kişilerin; Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili kanunun diğer maddeleri kapsamında sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına yönelik başvurular, www.seha.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu kullanılarak Seha Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ve Makina Sanayi A.Ş., Mebusevleri Mah. Ayten Sk. 27/2 Çankaya / Ankara / Türkiye adresine, seha@hs01.kep.tr KEP adresine veya info@seha.com.tr adresine iletilebilir.

 

Başvuru Usulü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklara ilişkin talep ve başvurular, ilgili kanunun 13. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca (5. Madde)  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimize iletebilir. Şirketimize yapılacak başvuruların, bu aydınlatma metni ekinde verilen form üzerinden Türkçe olarak yapılması, talebin anlaşılır ve tereddüte neden olmayacak açıklıkta olması, kimlik bilgilerini içermesi ve talebin konusu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur.

Başkası adına yapılacak başvurularda talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur.
Şirketimize iletilmiş olan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 6. Maddeye uyarınca,  talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvurucunun kendisine ulaşılmasını tercih ettiği kanalla ulaştırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Veri Sahibi Başvuru Formu